םייח ילעבל הידפולקיצנאה
לארשיב תופועה

זפ יזוע ר"ד :ךרעו בתכ
םירבדה עבטו הידמ .יד.יס :הקפה

,תופועה ינימ 500 -מ רתוי לע ןכדועמו ףיקמ ,אלמ עדימ
.םיפלוחו םיביצי םינימ ללוכ
ואדיו יעטק ,תונומת 900 -ל לעמ הידפולקיצנאב
.תונכדועמ הצופת תופמו תולוק

הרדסהו החפשמה ,ןימה תמרב ןכדועמו ףיקמ עדימ
ץראב םיגולואוזה בטימ ידי לע הבתכנ
דועו תוגהנתה ,םישוח ,הייבר ,הצופת ,רואית
ולש םינייפאמה וא ומש יפ לע םייח לעב רותיא
תונומת לש הספדהו הקתעה
םיטסקטה לש הקתעה
.לארשי לש רבה תויח לע הפיקמ הידפולקיצנא
הרדסב ינשה רוטילקתה אוה "לארשיב תופועה"
."לארשיב םיגדה"ו "לארשיב םיקנויה" תא םג תללוכה

!דבלב ח"ש 299 אוה "לארשיב תופועה - םייח ילעבל הידפולקיצנאה" ריחמ
!!דבלב ח"ש 12 חולשמ ימד
ףסונ עדימ תלבקל
050-6598949 :ונפלט
03-6749104 :סקפ וחלש
cdmedia1@gmail.com :ליימ וא