הינבב רתאה

תופוע ירתא
טנרטניאב

המגודל ךרע
הידפולקיצנאהמ

ךותמ רמאמ
רוטילקתה
"אובמ"

ישארה ףדל

לש תיבה רתא
הידמ .יד.יס