הידפולקיצנאה ךותמ ךרעל המגוד

.רוטילקתבש תופועה 500 -מ דחא םכינפל
תיתועמשמ תוהובג רוטילקתב תויוכיאהש שיגדהל םישקבמ ונא
.תשרה תולבגמ בקע המגודב םיגצומה ולאמ

.םיליעפ םניא םבורב המגודב םירושיקהש םכבל תמושת תא םינפמ ונא ןכ ומכ
.םכינפב גצויש ךסמה תא וקרסו ךשמה לע וצחל
.ךסמבש םימחה םירוזאה לע וצחל

.640*480 ךסמ לדוגב המגודב תופצל ץלמומ